Bystugeföreningen - en intresseförening

Lerdals bystugeförening är en intresseförening för de som bor i Lerdal eller på annat sätt har en koppling till Lerdals by och finansieras helt genom medlemsavgifterna.

Genom bystugan kan vi ordna olika aktiviteter för att stärka och utveckla sammanhållningen i byn.

Det ger oss dessutom möjlighet som bybor att samlas i en gemensam lokal.

Bystugan har även använts till studier och dokumentation för att bevara kunskapen om byns historia och dess utveckling.

I samverkan med Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening försöker föreningen vara med och påverka hur byn vidareutvecklas och förändras.


BYSTUGAN är Lerdals gamla byskola och det är många av dagens bybor som började sin skoltid här.

 

BYSTUGAN ägs av bystugeföreningen som fick överta fastigheten från kommunen för en symbolisk summa.

 

Genom ideellt arbete och med bidrag från bland andra Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening har bystugan renoverats och anpassats till den nya verksamhetenStyrelsen 2024

Ordförande Vakant

Mariann Berglind, kassör 070-509 77 66

Britta Haag, sekreterare 070-552 66 50

Ulla Abrahamsson, stugvärd 073-805 70 09

Elisabeth Skoog, vice stugvärd 073-960 02 47

Thomas Pihlblad, ledamot 070-877 73 41

Christer Roos, ledamot 070-687 60 12

Lars Bokström, ledamot 070-244 82 49

Thomas Walstam, suppleant 070-517 11 12

Ingmari Jansson, suppleant 073-027 33 05

Du når oss även med e-post:

info@lerdalsbystuga.se
                 

                 Stadgar


Medlemsavgiften år 2024.


Medlemsavgiften per hushåll för 2024 är oförändrad 200 kr.

Avgiften är oavsett antal medlemmar i hushållet och betalas in på bankgiro 5452-4509.

Glöm inte att ange avsändare på blanketten eller i meddelandefältet när Du betalar via nätet!

Vänligen försök att betala medlemsavgiften senast den 31 januari!


Medlemsavgifterna utgör föreningens viktigaste inkomkälla och är en förutsättning för drift och underhåll av Bystugan och Bagarstugan.

Utöver medlemsavgifterna utgörs föreningens enda väsentliga inkomstkälla av uthyrningen. Det är därför angeläget att så många hushåll

som möjligt genom medlemskap ansluter sig till föreningen så att föreningen, och därmed Bystuga och Bagarstuga, kan finnas kvar.

 

Bystugeföreningen behöver din e-postadress!


För att snabbt och enkelt kunna informera Dig som medlem behöver vi din e-postadress.

Den lämnar du enklast genom att skicka e-post till Info@Lerdalsbystuga.se,(klicka på adressen) så vi kan nå dig angående aktiviteter i bystugan.Hur vi behandlar personlig data - GDPR

 

Dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. 

Lerdals Bystugeförening har endast ett medlemsregister. Uppgifter som finns i registret är endast namn, adress, tfn och epostadress. Uppgifter som vi erhållit när man betalar medlemsavgift. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till en tredje part.

 Uppgifterna sparas så länge man är medlem. Upphör inbetalning av medlemsavgift sparar vi uppgifterna det år inbetalning skett samt ytterligare ett år sedan tas de bort.


Copyright 2012 © All Rights Reserved